ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

ข้อมูลโรงเรียน

566 ถนนปราจีนอนุสรณ์  ตำบลหน้าเมือง   อำเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี  รหัสไปรษณีย์ 25000 

หมายเลขโทรศัพท์ 037-211067 

หมายเลขโทรสาร  037-212913 

E-Mail : apcschool@gmail.com        

               โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สร้างเมื่อ พ.ศ.2497  โดยใช้งบประมาณของทางราชการ จำนวนเงิน 250,000บาท มีอาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวแบบ 008 จำนวน 6 ห้องเรียน อยู่ในสังกัดกรมสามัญศึกษา กองการศึกษาพิเศษ พ.ศ.2522โอนจากกองการศึกษาพิเศษไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กรรมสิทธิ์ในที่ดินของโรงเรียนเป็นที่ราชพัสดุทั้งสิ้นจำนวน 14 ไร่ อยู่ในเขตรั้วซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเป็นเนื้อที่ 6 ไร่นอกนั้นอยู่นอกเขตรั้ว มีซอยมิตรครูกั้นกลาง ซึ่งขณะนี้มีบ้านพักครูของโรงเรียน 1 หลัง บ้านพักภารโรง 1หลัง และเป็นบ้านเอกชน บ้านพักข้าราชการ ซึ่งอยู่บริเวณนี้จำนวนหลายหลัง

              โรงเรียนเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2498  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผู้บริหารคนแรกคือ นางสาวรัตนา ศิริพละ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียน 48 คน มีครู 3 คน และจัดการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ พ.ศ. 2522