รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ห้องเรียน EPและห้องปฐมวัย

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงห้องเรียน English  Program จำนวน 3 อัตรา 

อัตราค่าตอบแทน

     – มีใบประกอบวิชาชีพครู 11,210 บาท/เดือน

     – ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู 10,060 บาท/เดือน

ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง  ห้องเรียนปฐมวัย  จำนวน 11 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน

    – 9,000 บาท/เดือน

รับสมัครวันที่ 19-23 มีนาคม 2561 ณ  ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี  

โทร. 037-211067 , 037-212913

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม